سخنرانان کلیدی و هیأت علمی

 

سید مصطفی رسولی- شهردار همدان

موضوع سخنرانی: شهر سبز پایدار

 

دکتر کیوان صائب

سرپرست دانشگاه آزاداسلامی واحد پرند

موضوع سخنرانی: فلزات سنگین و سلامت انسان

 

دکتر حسین گنجی دوست

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 

Dr.AMIR SAMADI

دکتر امیر صمدی

هیأت علمی گروه مهندسی آب

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

Dr.MOHAMMAD HOSEIN SAYADI

دکتر  محمدحسین صیادی

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

موضوع سخنرانی: فناوری های نوپدید در محیط زیست

 


دکتر محمد دلنواز

استادیار گروه مهندسی عمران محیط زیست

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر نادر مختارانی

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 


دکتر فرناز امین صالحی

استادیار گروه مهندسی محیط زیست

موسسه آموزش عالی مهر البرز

عنوان سخنرانی: مدیریت جامع پسماند و نقش آموزش مداوم در اجرای موفق آن در کشور

فرم ها

 

فرمت اصل مقاله فارسی

4th ENVCO Format Farsi_1

 

فرمت اصل مقاله انگلیسی

4th ENVCO Format English_1

 

 فرم ثبت نام (هزینه ها)

4th ENVCO-FORMS-REGISTRATION COSTS_6

 

فرم نمایشگاه تخصصی جانبی

4th ENVCO-FORMS-EXHIBITION_3

 

فرم برترین های محیط زیست

4th ENVCO-FORMS-BESTS_1

 

فرم آگهی در کتاب رسمی

4th ENVCO-FORMS-BOOK_1

 

فرم کارگاه های تخصصی

4th ENVCO-FORMS-WORKSHOP_1

 

فرم حمایت از همایش (اسپانسرینگ)

4th ENVCO-FORMS-SPONSORING_1

 
تاریخ : 1395/11/16