سخنرانان کلیدی و هیأت علمی

 

سید مصطفی رسولی- شهردار همدان

موضوع سخنرانی: شهر سبز پایدار

 

دکتر کیوان صائب

سرپرست دانشگاه آزاداسلامی واحد پرند

موضوع سخنرانی: فلزات سنگین و سلامت انسان

 

دکتر حسین گنجی دوست

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 

Dr.AMIR SAMADI

دکتر امیر صمدی

هیأت علمی گروه مهندسی آب

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

Dr.MOHAMMAD HOSEIN SAYADI

دکتر  محمدحسین صیادی

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

موضوع سخنرانی: فناوری های نوپدید در محیط زیست

 


دکتر محمد دلنواز

استادیار گروه مهندسی عمران محیط زیست

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر نادر مختارانی

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 


دکتر فرناز امین صالحی

استادیار گروه مهندسی محیط زیست

موسسه آموزش عالی مهر البرز

عنوان سخنرانی: مدیریت جامع پسماند و نقش آموزش مداوم در اجرای موفق آن در کشور

سخنرانی دکتر طاهری با موضوع دریاچه ارومیه

پس از ارائه گزارش دبیرخانه، جناب آقای دکتر طاهری مشاور و نماینده وزیر نیرو در کارگروه دریاچه ارومیه گزارشی علمی با موضوع روند خشک شدن دریاچه ارومیه ارائه دادند.

در این گزارش به نقش برداشت بیش از ظرفیت آبخوان ها و نقش عمق کم دریاچه بر تبخیر سالانه اشاره و تصاویر ماهواره ای تأیید شده از روند پسرفت آب دریاچه ارائه گردید.

 

تاریخ : ۱۳۹۴/۸/۱۷