سخنرانان کلیدی و هیأت علمی

 

سید مصطفی رسولی- شهردار همدان

موضوع سخنرانی: شهر سبز پایدار

 

دکتر کیوان صائب

سرپرست دانشگاه آزاداسلامی واحد پرند

موضوع سخنرانی: فلزات سنگین و سلامت انسان

 

دکتر حسین گنجی دوست

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 

Dr.AMIR SAMADI

دکتر امیر صمدی

هیأت علمی گروه مهندسی آب

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

Dr.MOHAMMAD HOSEIN SAYADI

دکتر  محمدحسین صیادی

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

موضوع سخنرانی: فناوری های نوپدید در محیط زیست

 


دکتر محمد دلنواز

استادیار گروه مهندسی عمران محیط زیست

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر نادر مختارانی

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 


دکتر فرناز امین صالحی

استادیار گروه مهندسی محیط زیست

موسسه آموزش عالی مهر البرز

عنوان سخنرانی: مدیریت جامع پسماند و نقش آموزش مداوم در اجرای موفق آن در کشور

اطلاعیه / در مورد مهلت ثبت نام

 

به استحضار می رساند مهلت کلیه ثبت نام ها پایان وقت اداری روز 20 اردیبهشت 95 می باشد. بنابراین به درخواست های پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برگزیدگان مقالات شفاهی نیز اگر تا 20 اردیبهشت پاورپوینت مرتبط را به دبیرخانه ارسال ننمایند، به منزله انصراف از ارائه تلقی خواهد شد. (دوستانی که قبلا تعیین تکلیف نموده اند لطفا با دبیرخانه تماس نگیرند)

سازمان ها و شرکت های دولتی استثناعاً می توانند پس از این تاریخ تا روز همایش نسبت به معرفی پرسنل جهت شرکت در همایش اقدام نمایند. بدین ترتیب پرسنل محترم بایستی با در دست داشتن معرفی نامه در محل برگزاری همایش حضور یابند. بدیهی است فرایند ثبت نام پس از روز همایش و صدور فاکتور انجام خواهد پذیرفت

تاریخ : ۱۳۹۵/۲/۱۹